Raad van Toezicht

Somental Care is een ondernemende en dynamische GGZ- organisatie. Onze missie is helder: het bieden van hoogwaardige diagnostiek en behandeling binnen de specialistische GGZ voor jongvolwassenen en volwassenen. Wij geloven in een integrale aanpak waarbij we niet alleen de klachten aanpakken, maar streven naar duurzame oplossingen die de algehele gezondheid bevorderen, aangepast op de individuele behoefte van de cliënt. Ons team is hecht en gedreven, met een gedeelde passie voor de GGZ. Wij blijven ons graag ontwikkelen door nationale en internationale (wetenschappelijke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen te blijven volgen.  Binnen Somental Care hechten we grote waarde aan het welzijn van onze medewerkers. Ons belangrijkste uitgangspunt is dan ook het bewerkstelligen van een open, veilig en lerend werkklimaat waarin het fijn samenwerken is in een zo plat mogelijke organisatie.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Somental Care is in handen van het directieteam, bestaande uit de twee leden RvB en een directeur behandelzaken.

Organisatiestructuur

Somental Care bestaat momenteel uit één vestiging, maar heeft plannen om in de komende jaren uit te breiden met meerdere vestigingen. Aan de Raad van Bestuur rapporteert het management team. Naast het directieteam bestaat het management team uit de Manager Zorgprocessen, Manager Kwaliteit en Veiligheid, regiebehandelaren en de vestigingsmanager (vacature). De vestigingsmanager is hiërarchisch leidinggevende van het behandelteam bestaande uit regiebehandelaren, psychologen, psychomotorisch therapeuten, verpleegkundigen en het vestigingssecretariaat.

Lid Raad van Toezicht

Somental Care hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

·        Continuïteit van de organisatie;

·        Realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;

·        Kwaliteit en de veiligheid van de zorg;

·        Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;

·        Opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;

·        Financiële verantwoording en sturing;

·        Naleving van wet- en regelgeving;

·        De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken bij Somental Care. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht ook als klankbord voor de Directie en vervult hij de werkgeversrol richting Directie. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 1 keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld werkbezoeken, adviesdagen en ontmoetingen met het management.

De Raad van Toezicht is samengesteld op grond van profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg gerelateerde kennis, financieel economische expertise en juridische kennis. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.

Somental Care groeit hard en heeft inmiddels die grootte bereikt waarbij het intern toezicht georganiseerd moet worden. Daarom heeft zij drie vacatures voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht bestaande uit drie leden, waarvan één voorzitter.

Profiel lid Raad van Toezicht (twee vacatures)

·        Academisch denk- en werkniveau.

·        Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten, gezaghebbend zonder dominant te zijn.

·        Heeft kennis van de zorgsector en GGZ in het bijzonder met een scherp zicht op algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het werkveld van Somental Care

·        Affiniteit met cliëntparticipatie en medezeggenschap in de gezondheidszorg.

·        Geeft inhoud aan de klankbordfunctie dus het vermogen om op strategisch niveau te kunnen denken en om de strategie, richting en keuzes en het organisatiebeleid te kunnen toetsen.

·        Is bekend met de issues van corporate governance, heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Directie alsmede een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

·        Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

·        Brede maatschappelijke binding en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt.

·        Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Somental Care stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht (één vacature)

Hiervoor zoeken we iemand die voldoet aan bovenstaande eisen aangevuld met:

Ervaring als toezichthouder/bestuurder in de zorg, bij voorkeur ervaring in een strategische managementfunctie.

·        Heldere visie op landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg, gecombineerd met een goed conceptueel en strategisch denkvermogen.

·        Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van Somental Care en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten.

·        Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.

·        Heeft een visie op de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen, zoals eHealth, en de impact daarvan op de zorgverlening.

·        Een passend professioneel netwerk is een pré.

·        Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Bezoldiging 

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Verwachte startdatum: per direct

Sollicitatie: Ben jij die interne toezichthouder die graag een bijdrage wil leveren binnen de Raad van Toezicht van onze innovatieve GGZ organisatie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@somentalcare.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Coen Persijn via 06-42510750 of coen.persijn@somentalcare.nl .

Bij Somental Care streven we naar excellentie in zorg en welzijn. Samen maken we het verschil in het leven van onze cliënten.